Privacy verklaring

Vertrouwelijke informatie

Geheimhouder (SEWA) erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van het contract.

Geheimhouding

De Geheimhouder zal alle vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat: van de vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant; In afwijking van voorgaande zin, is het Geheimhouder toegestaan om vertrouwelijke informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden, nadat Geheimhouder daartoe de schriftelijke instemming heeft verkregen de klant. De klant kan aan die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een geheimhoudingsovereenkomst sluit.

  • Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie. Deze Vertrouwelijke informatie wordt gecodeerd opgeslagen en bewaard volgens de wettelijke termijnen.
  • Onder Geheimhouder wordt eveneens verstaan: alle overige individuen, werknemers, particulieren en/of rechtspersonen die direct of indirect, met of zonder formele samenwerkingsovereenkomst aan SEWA gelieerd zijn en in aanraking komen met de Vertrouwelijke Informatie.

Verplichting tot teruggave Vertrouwelijke Informatie

Geheimhouder verplicht zich om alle door of namens de klant verstrekte (digitale) documenten, gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste verzoek van de klant aan haar of hem te retourneren.

Privacy in het AVG tijdperk

SEWA conformeert zich aan de nieuwe privacywetgeving welke per 25 mei 2018 ingaat krachtens Europees besluit.

Verwerkingsproces klantendossiers

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten in onze dossiers. Dit zijn NAW, BSN, geboortedatum, medisch dossier en soms financiële gegevens. De doeleinden om deze gegevens op te slaan zijn; behandeling, overleg, ter inzage voor opdrachtgevers (wijkteams) of ten behoeve van herindicatie. De grondslag hiervoor is de wettelijke verplichting teneinde een overeenkomst te kunnen sluiten met bijvoorbeeld het Zorgkantoor of de SVB. Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot de (psychosociale) gezondheid, geschiedenis, strafrechtelijke gegevens etc. die van belang zijn voor de hulpverlening, kunnen ook opgeslagen worden. De klant geeft ons uitdrukkelijk toestemming door ons te machtigen, deze gegevens daar waar nodig te mogen gebruiken. Deze gegevens zijn alleen op kantoor (hard copy) en digitaal inzichtelijk. Er dient toestemming van de directie te zijn om deze dossiers te mogen inzien. Deze dossiers worden op één beveiligde laptop bewaard. De hard copy dossiers liggen in een afgesloten kast. Ontvangers van deze dossiers zijn ketenpartners GGZ en andere samenwerkingsverbanden zoals Beweging 3.0, huisarts, wijkteam en CIZ. Voor ieder uitgave aan derden wordt uitdrukkelijk opnieuw toestemming gevraagd van de klant. Er is geen sprake van doorgifte buiten Nederland.
Wij bewaren de dossiers 20 jaar met een tweetal uitzonderingen:

*klant verzoekt uitdrukkelijk het dossier te vernietigen en tekent daarvoor;

*klant is overleden.

Aanmelden

Niet altijd een verwijzing nodig

SEWA biedt zorg aan vanuit het hart. Daarom kan iedereen die zorg nodig heeft bij ons worden aangemeld. Wij bieden zorg aan op basis van de volgende indicaties: WMO Jeugdwet, WLZ en ZVW. Maar we leveren ook hulp aan zorgvragers die geen indicatie kunnen krijgen. Dit geldt alleen voor de doelgroep in regio Eemland, vanwege onze samenwerkingsverbanden in deze regio.

Wachttijd

Als er problemen zijn, wil je als zorgvrager zo snel mogelijk geholpen worden. Hoe eerder een behandeling start, hoe beter. Dat begrijpen wij heel goed. Wij zetten ons in om iedere zorgvrager na aanmelding zo snel mogelijk te kunnen helpen en verwijzen door in plaats van een wachtlijst te hanteren.

Online aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op: dit aanmeldformulier kan echter niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Telefonisch aanmelden

Aanmelden kan ook telefonisch via: 0334 729 659. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.30 - 17.00.

Aanmelden per post of per e-mail

Naast het online aanmeldformulier kan een aanmelding ook per post of per e-mail worden gedaan. De verwijsbrief kan ook per post of per e-mail worden verstuurd via:

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Welke gegevens zijn er nodig voor een aanmelding?

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. In dit formulier wordt weergeven welke gegevens precies nodig zijn om een zorgvrager aan te melden. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een verwijsbrief nodig en de volgende gegevens:

Naast de bovengenoemde gegevens ontvangen we ook graag gegevens over eventuele eerdere onderzoeken en behandelingen en overige relevante informatie voor de behandeling.

Na aanmelding

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen om te bepalen of de zorgvrager bij ons aan het juiste adres is. Als dit het geval is, volgt een intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek wordt bepaald wat voor zorg nodig is.

Vragen over aanmelden

Heb je vragen over het aanmelden? Neem dan contact met ons op via: 0334 729 659.

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Digitaal aanmeld formulier

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op. Dit aanmeldformulier kan niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Contact formulier